جنس پرده،حریر ساده،دوخت،نصبآخشکشویی،شستشو،پرده ساده،پرده،طرحدار،سارای،هازان،شانل،مخمل،کالیفرنیا،مخمل کالیفرنیا،مخمل هازان،کرکره،کتیبه،چوب پرده،گونیا،بست،سرب،گا میخی و شرابه،دوخت کامل پرده

تنظیمات پوسته

x